سری FKP , MKC , FKS , MKP , MKS , MKT

این مجموعه از خازنها دارای نامها و کدهایی هستند که هر کدام دارای ویژگیهای خاصی هستند .

از جمله مهمترین آنها گرید صوتی و فرکانسی این خازنهاست .

نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه