در حال نمایش 11 نتیجه

خازن پلی فنالین 750 پیکو فاراد 50 ولت nissei ژاپن سری AHS مقاوم به حرارت

5,000 تومان
خازن پلی فنالین 750 پیکو فاراد 50 ولت nissei ژاپن سری AHS مقاوم به حرارت . سری AHS خازنهای nissei

خازن پلی فنالین 160 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن سری AHS مقاوم به حرارت

8,000 تومان
خازن پلی فنالین 160 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن سری AHS مقاوم به حرارت . سری AHS خازنهای nissei

خازن پلی فنالین 4.3 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن سری AHS با تلورانس 2%

5,000 تومان
خازن پلی فنالین 4.3 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن سری AHS با تلورانس 2% . سری AHS خازنهای nissei

خازن پلی فنالین 7.5 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن سری AHS مقاوم به حرارت

5,000 تومان
خازن پلی فنالین 7.5 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن سری AHS مقاوم به حرارت . سری AHS خازنهای nissei

خازن پلی فنالین 130 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن سری AHS مقاوم به حرارت

8,000 تومان
خازن پلی فنالین 130 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن سری AHS مقاوم به حرارت . سری AHS خازنهای nissei

خازن پلی فنالین 62 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن سری AHS مقاوم به حرارت

6,500 تومان
خازن پلی فنالین 62 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن سری AHS مقاوم به حرارت . سری AHS خازنهای nissei

خازن پلی فنالین 300 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن سری AHS مقاوم به حرارت

12,000 تومان
خازن پلی فنالین 300 نانو فاراد ۵۰ ولت nissei ژاپن سری AHS مقاوم به حرارت . سری AHS خازنهای nissei

خازن پلی فنالین 1.3 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن با تلورانس 2% و مقاوم به حرارت

5,000 تومان
خازن پلی فنالین 1.3 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن با تلورانس 2% و مقاوم به حرارت . سری AHS

خازن پلی فنالین 820 پیکو فاراد 50 ولت nissei ژاپن سری AHS مقاوم به حرارت

5,000 تومان
خازن پلی فنالین 820 پیکو فاراد 50 ولت nissei ژاپن سری AHS مقاوم به حرارت . سری AHS خازنهای nissei

خازن پلی فنالین 2.7 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن با تلورانس 2% و مقاوم به حرارت

5,000 تومان
خازن پلی فنالین 2.7 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن با تلورانس 2% و مقاوم به حرارت . سری AHS

خازن پلی فنالین 2.2 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن با تلورانس 2% و مقاوم به حرارت

5,000 تومان
خازن پلی فنالین 2.2 نانو فاراد 50 ولت nissei ژاپن با تلورانس 2% و مقاوم به حرارت . سری AHS