نمایش 1–12 از 23 نتیجه

خازن دما بالای 100 میکرو فاراد 63 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا

13,000 تومان
خازن دما بالای 100 میکرو فاراد 63 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا دمای قابل تحمل در

خازن دما بالای 10 میکرو فاراد 100 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا

10,000 تومان
خازن دما بالای 10 میکرو فاراد 100 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا دمای قابل تحمل در

خازن دما بالای 680 میکرو فاراد 25 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا

14,000 تومان
خازن دما بالای 680 میکرو فاراد 25 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا دمای قابل تحمل در

خازن دما بالای 330 میکرو فاراد 35 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا

12,500 تومان
خازن دما بالای 330 میکرو فاراد 35 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا دمای قابل تحمل در

خازن دما بالای 100 میکرو فاراد 50 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا

10,000 تومان
خازن دما بالای 100 میکرو فاراد 50 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا دمای قابل تحمل در

خازن دما بالای 680 میکرو فاراد 35 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا

19,000 تومان
خازن دما بالای 680 میکرو فاراد 35 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا دمای قابل تحمل در

خازن دما بالای 220 میکرو فاراد 35 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا

7,000 تومان
خازن دما بالای 220 میکرو فاراد 35 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا . دمای قابل تحمل

خازن دما بالای 330 میکرو فاراد 50 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا

16,000 تومان
خازن دما بالای 330 میکرو فاراد 50 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا. دمای قابل تحمل در

خازن دما بالای 1000 میکرو فاراد 25 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا

17,000 تومان
خازن دما بالای 1000 میکرو فاراد 25 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا. دمای قابل تحمل در

خازن دما بالای 470 میکرو فاراد 35 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا

14,000 تومان
خازن دما بالای 470 میکرو فاراد 35 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا. دمای قابل تحمل در

خازن دما بالای 470 میکرو فاراد 80 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا

35,000 تومان
خازن دما بالای 470 میکرو فاراد 80 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا. دمای قابل تحمل در

خازن دما بالای 1000 میکرو فاراد 50 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا

39,000 تومان
خازن دما بالای 1000 میکرو فاراد 50 ولت nichicon ژاپن سری BT با طول عمر بالا . دمای قابل تحمل