در حال نمایش 7 نتیجه

خازن 470 میکرو فاراد 16 ولت nippon ژاپن سری kzh با Ultra Low impedance

1,800 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 16 ولت nippon ژاپن سری kzh با Ultra Low impedance در توضیحات سازنده آمده است :

خازن 150 میکرو فاراد 25 ولت nippon ژاپن سری kzh با Ultra Low impedance

1,300 تومان
خازن 150 میکرو فاراد 25 ولت nippon ژاپن سری kzh با Ultra Low impedance در توضیحات سازنده آمده است :

خازن 220 میکرو فاراد 35 ولت nippon ژاپن سری kzh با Ultra Low impedance

2,200 تومان
خازن 220 میکرو فاراد 35 ولت nippon ژاپن سری kzh با Ultra Low impedance در توضیحات سازنده آمده است :

خازن 820 میکرو فاراد 25 ولت nippon ژاپن سری kzh با Ultra Low impedance

7,000 تومان
خازن 820 میکرو فاراد 25 ولت nippon ژاپن سری kzh با Ultra Low impedance. در توضیحات سازنده آمده است :

خازن 270 میکرو فاراد 35 ولت nippon ژاپن سری kzh با Ultra Low impedance

2,500 تومان
خازن 270 میکرو فاراد 35 ولت nippon ژاپن سری kzh با Ultra Low impedance . در توضیحات سازنده آمده است

خازن 1000 میکرو فاراد 16 ولت nippon ژاپن سری kzh با Ultra Low impedance

5,000 تومان
خازن الکترولیت 1000 میکرو فاراد 16 ولت nippon ژاپن سری Ultra Low impedance . در توضیحات سازنده آمده است :

خازن الکترولیت 1800 میکرو فاراد 10 ولت nippon ژاپن سری Ultra Low impedance

4,500 تومان
خازن الکترولیت 1800 میکرو فاراد 10 ولت nippon ژاپن سری Ultra Low impedance . در توضیحات سازنده آمده است :