در حال نمایش 12 نتیجه

خازن های فرکانس 1.6 میکرو فاراد 250 ولت ویما آلمان گرید صوتی سری MKP10

65,000 تومان
خازن های فرکانس 1.6 میکرو فاراد 250 ولت ویما آلمان گرید صوتی سری MKP10 خازنهای همه فن حریف  wima سری

خازن های فرکانس 15 نانو فاراد 400 ولت wima آلمان گرید صوتی سری MKP10

12,000 تومان
خازن های فرکانس 15 نانو فاراد 400 ولت wima آلمان گرید صوتی سری MKP10 خازنهای همه فن حریف  wima سری

خازن های فرکانس 100 نانو فاراد 160 ولت WIMA آلمان گرید صوتی سری MKP10

15,000 تومان
خازن های فرکانس 100 نانو فاراد 160 ولت ویما آلمان گرید صوتی سری MKP10 . خازنهای همه فن حریف  wima

خازن های فرکانس 330 نانو فاراد 630 ولت ویما آلمان گرید صوتی سری MKP10

60,000 تومان
خازن های فرکانس 330 نانو فاراد 630 ولت ویما آلمان گرید صوتی سری MKP10 . خازنهای همه فن حریف  wima

خازن های فرکانس 520 نانو فاراد 160 ولت ویما آلمان گرید صوتی سری MKP10

23,000 تومان
خازن های فرکانس 520 نانو فاراد 160 ولت ویما آلمان گرید صوتی سری MKP10 . خازنهای همه فن حریف  wima

خازن های فرکانس 4.7 نانو فاراد 1600 ولت WIMA آلمان گرید صوتی سری MKP10

16,000 تومان
خازن های فرکانس 4.7 نانو فاراد 1600 ولت WIMA آلمان گرید صوتی سری MKP10 . خازنهای همه فن حریف  wima

خازن های فرکانس 1.5 میکرو فاراد 3000 ولت WIMA آلمان گرید صوتی سری MKP10

2,800,000 تومان
خازن های فرکانس 1.5 میکرو فاراد 3000 ولت WIMA آلمان گرید صوتی سری MKP10 . خازنهای همه فن حریف  wima

خازن های فرکانس 1.5 میکرو فاراد 2000 ولت WIMA آلمان گرید صوتی سری MKP10

2,100,000 تومان
خازن های فرکانس 1.5 میکرو فاراد 2000 ولت WIMA آلمان گرید صوتی سری MKP10 . خازنهای همه فن حریف  wima

خازن های فرکانس 3.3 میکرو فاراد 250 ولت WIMA آلمان گرید صوتی سری MKP10

190,000 تومان
خازن های فرکانس 3.3 میکرو فاراد 250 ولت WIMA آلمان گرید صوتی سری MKP10 . خازنهای همه فن حریف  wima

خازن های فرکانس 2.2 میکرو فاراد 250 ولت WIMA آلمان گرید صوتی سری MKP10

185,000 تومان
خازن های فرکانس 2.2 میکرو فاراد 250 ولت WIMA آلمان گرید صوتی سری MKP10 . خازنهای همه فن حریف با

خازن های فرکانس 4.7 نانو فاراد 1000 ولت ویما آلمان گرید صوتی سری MKP10

14,000 تومان
خازن های فرکانس 4.7 نانو فاراد 1000 ولت ویما آلمان گرید صوتی سری MKP10 . خازنهای همه فن حریف  wima

خازن های فرکانس 1.5 میکرو فاراد 160 ولت ویما آلمان گرید صوتی سری MKP10

45,000 تومان
خازن های فرکانس 1.5 میکرو فاراد 160 ولت ویما آلمان گرید صوتی سری MKP10 . خازنهای همه فن حریف  wima