نمایش 1–12 از 21 نتیجه

خازن 470 نانو فاراد 63 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سریMKS2 بای پس و کوپلاژ

8,000 تومان
خازن 470 نانو فاراد 63 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سریMKS2 بای پس و کوپلاژ خازنی با ویژگی خود ترمیمی(Self-healing)

خازن 68 نانو فاراد 63 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سریMKS2 بای پس و کوپلاژ

5,000 تومان
خازن 68 نانو فاراد 63 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سریMKS2 بای پس و کوپلاژ خازنی با ویژگی خود ترمیمی(Self-healing)

خازن 150 نانو فاراد 250 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سریMKS2 بای پس و کوپلاژ

11,500 تومان
خازن 150 نانو فاراد 250 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سریMKS2 بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی خود

خازن 330 نانو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS2 مناسب بای پس و کوپلاژ

10,500 تومان
خازن 330 نانو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS2 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی خود

خازن 10 نانو فاراد 63 ولت WIMA آلمان سری MKS2 مناسب بای پس و کوپلاژ

5,000 تومان
خازن 10 نانو فاراد 63 ولت WIMA آلمان سری MKS2 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی خود

خازن 330 نانو فاراد 63 ولت WIMA آلمان سری MKS2 مناسب بای پس و کوپلاژ

3,800 تومان
خازن 330 نانو فاراد 63 ولت WIMA آلمان سری MKS2 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی خود

خازن 22 نانو فاراد 63 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS2 بای پس و کوپلاژ

4,500 تومان
خازن 22 نانو فاراد 63 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS2 بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی

خازن 680 نانو فاراد 63 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS2 بای پس و کوپلاژ

10,000 تومان
خازن 680 نانو فاراد 63 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS2 بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی

خازن 33 نانو فاراد 400 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS2 بای پس و کوپلاژ .

14,000 تومان
خازن 33 نانو فاراد 400 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS2 بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی

خازن 4.7 میکرو فاراد 50 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS2 بای پس و کوپلاژ

12,000 تومان
خازن 4.7 میکرو فاراد 50 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS2 بای پس و کوپلاژ . این محصول دارای 

خازن 3.3 نانو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS2 مناسب بای پس و کوپلاژ

3,800 تومان
خازن 3.3 نانو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS2 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی خود

خازن 1 میکرو فاراد 100 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS2 بای پس و کوپلاژ

30,000 تومان
خازن 1 میکرو فاراد 100 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS2 بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی