در حال نمایش 7 نتیجه

خازن 1 میکرو فاراد 125 ولت ac پلی استر nissei سری mml ایده آل برای نویز

6,500 تومان
خازن 1 میکرو فاراد 125 ولت ac پلی استر nissei سری mml ایده آل برای نویز . این سری خازنهای

خازن 2.7 میکرو فاراد 125 ولت ac پلی استر nissei سری mml ایده آل برای نویز

17,000 تومان
خازن 2.7 میکرو فاراد 125 ولت ac پلی استر nissei سری mml ایده آل برای نویز . این سری خازنهای

خازن 3.9 میکرو فاراد 125 ولت ac پلی استر nissei سری mml ایده آل برای نویز ورودی

23,000 تومان
خازن 3.9 میکرو فاراد 125 ولت ac پلی استر nissei سری mml ایده آل برای نویز ورودی . این سری

خازن 15 نانو فاراد 250 ولت ac پلی استر nissei سری mml ایده آل برای نویز ورودی

2,500 تومان
خازن 15 نانو فاراد 250 ولت ac پلی استر nissei سری mml ایده آل برای نویز ورودی . این سری

خازن 2.2 میکرو فاراد 125 ولت ac پلی استر nissei سری mml ایده آل برای نویز ورودی

6,000 تومان
خازن 2.2 میکرو فاراد 125 ولت ac پلی استر nissei سری mml ایده آل برای نویز ورودی . این سری

خازن 47 نانو فاراد 125 ولت ac پلی استر nissei سری mml ایده آل برای نویز ورودی

3,000 تومان
خازن 47 نانو فاراد 125 ولت ac پلی استر nissei سری mml ایده آل برای نویز ورودی . این سری

خازن 330 نانو فاراد 250 ولت ac پلی استر nissei سری mml ایده آل برای نویز ورودی

11,000 تومان
خازن 330 نانو فاراد 250 ولت ac پلی استر nissei سری mml ایده آل برای نویز ورودی . محصول مشترک