نمایش 1–12 از 27 نتیجه

خازن 100 نانو فاراد 630 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس

12,000 تومان
خازن 100 نانو فاراد 630 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس این سری خازنهای nissei از

خازن 820 نانو فاراد 450 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس

13,000 تومان
خازن 820 نانو فاراد 450 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس. این سری خازنهای nissei از

خازن 12 نانو فاراد 1250 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس

9,000 تومان
خازن 12 نانو فاراد 1250 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس. این سری خازنهای nissei از

خازن 1 میکرو فاراد 450 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه های فرکانسی

14,000 تومان
خازن 1 میکرو فاراد 450 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه های فرکانسی. این سری خازنهای nissei از نوع

خازن 47 نانو فاراد 800 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس

7,000 تومان
خازن 47 نانو فاراد 800 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس . این سری خازنهای nissei

خازن 2.7 میکرو فاراد 250 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس

22,000 تومان
خازن 2.7 میکرو فاراد 250 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس . این سری خازنهای nissei

خازن 4.3 نانو فاراد 1600 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه تلورانس 3%

15,000 تومان
خازن 4.3 نانو فاراد 1600 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه تلورانس 3% . این سری خازنهای nissei از

خازن 24 نانو فاراد 400 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس

3,500 تومان
خازن 24 نانو فاراد 400 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس . این سری خازنهای nissei

خازن 2.2 میکرو فاراد 250 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس

20,000 تومان
خازن 2.2 میکرو فاراد 250 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس . این سری خازنهای nissei

خازن 27 نانو فاراد 630 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس

4,500 تومان
خازن 27 نانو فاراد 630 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس . این سری خازنهای nissei

خازن 1.8 نانو فاراد 1250 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس

6,000 تومان
خازن 1.8 نانو فاراد 1250 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس . این سری خازنهای nissei

خازن 330 نانو فاراد 200 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس

6,000 تومان
خازن 330 نانو فاراد 200 ولت NISSEI ژاپن MPC پلی پروپیلن متالیزه و های فرکانس . این سری خازنهای nissei