در حال نمایش 5 نتیجه

خازن پلیمر جامد 68 میکرو فاراد 20 ولت NIPPON ژاپن سری PMA ارتفاع بسیار کم

38,000 تومان
خازن پلیمر جامد 68 میکرو فاراد 20 ولت NIPPON ژاپن سری PMA ارتفاع بسیار کم سریهای NPCAP نیپون خازنهایی برای

خازن پلیمر جامد 22 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON ژاپن سری PMA ارتفاع بسیار کم

35,000 تومان
خازن پلیمر جامد 22 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON ژاپن سری PMA ارتفاع بسیار کم سریهای NPCAP نیپون خازنهایی برای

خازن پلیمر جامد 68 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PMA ارتفاع بسیار کم

35,000 تومان
خازن پلیمر جامد 68 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PMA ارتفاع بسیار کم سریهای NPCAP نیپون خازنهایی برای

خازن پلیمر جامد 56 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PMA ارتفاع بسیار کم

35,000 تومان
خازن پلیمر جامد 56 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PMA ارتفاع بسیار کم سریهای NPCAP نیپون خازنهایی برای

خازن پلیمر جامد 33 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON ژاپن سری PMA ارتفاع بسیار کم

35,000 تومان
خازن پلیمر جامد 33 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON ژاپن سری PMA ارتفاع بسیار کم سریهای NPCAP نیپون خازنهایی برای