در حال نمایش 9 نتیجه

خازن 82 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 2416 نوع pps با دمای کاری 125 درجه

25,000 تومان
خازن 82 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 2416 نوع pps با دمای کاری 125 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 220 نانو فاراد 100 ولت Panasonic سایز 2825 نوع pps با دمای کاری 105 درجه

55,000 تومان
خازن 220 نانو فاراد 100 ولت Panasonic سایز 2825 نوع pps با دمای کاری 105 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 1.5 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 0805 نوع pps با دمای کاری 125 درجه

10,000 تومان
خازن 1.5 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 0805 نوع pps با دمای کاری 125 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 2.2 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 0805 نوع pps با دمای کاری 125 درجه

10,000 تومان
خازن 2.2 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 0805 نوع pps با دمای کاری 125 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 150 پیکو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 0805 نوع pps با دمای کاری 125 درجه

9,000 تومان
خازن 150 پیکو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 0805 نوع pps با دمای کاری 125 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 33 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 1210 نوع pps با دمای کاری 125 درجه

15,000 تومان
خازن 33 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 1210 نوع pps با دمای کاری 125 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 22 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 1210 نوع pps با دمای کاری 125 درجه

15,000 تومان
خازن 22 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 1210 نوع pps با دمای کاری 125 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 560 پیکو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 0805 نوع pps با دمای کاری 125 درجه

10,000 تومان
خازن 560 پیکو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 0805 نوع pps با دمای کاری 125 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 6.8 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 1206 نوع pps با دمای کاری 125 درجه

12,000 تومان
خازن 6.8 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 1206 نوع pps با دمای کاری 125 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene