در حال نمایش 10 نتیجه

خازن جامد 120 میکرو فاراد 35 ولت NIPPON ژاپن سری PSG با طول عمر 20000 ساعت

18,000 تومان
خازن جامد 120 میکرو فاراد 35 ولت NIPPON ژاپن سری PSG با طول عمر 20000 ساعت motherboard capacitor از محصولاتی

خازن جامد 2700 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PSG با طول عمر 20000 ساعت

65,000 تومان
خازن جامد 2700 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PSG با طول عمر 20000 ساعت motherboard capacitor از محصولاتی

خازن جامد 270 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PSG با طول عمر 20000 ساعت

10,000 تومان
خازن جامد 270 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PSG با طول عمر 20000 ساعت motherboard capacitor از محصولاتی

خازن جامد 1200 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PSG با طول عمر 20000 ساعت

32,000 تومان
خازن جامد 1200 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PSG با طول عمر 20000 ساعت motherboard capacitor از محصولاتی

خازن جامد 68 میکرو فاراد 35 ولت NIPPON ژاپن سری PSG با طول عمر 20000 ساعت

14,000 تومان
خازن جامد 68 میکرو فاراد 35 ولت NIPPON ژاپن سری PSG با طول عمر 20000 ساعت motherboard capacitor از محصولاتی

خازن جامد 1800 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PSG طول عمر 20000 ساعت

40,000 تومان
خازن جامد 1800 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PSG طول عمر 20000 ساعت . motherboard capacitor از محصولاتی با

خازن جامد 2200 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PSG طول عمر 20000 ساعت

50,000 تومان
خازن جامد 2200 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PSG طول عمر 20000 ساعت . motherboard capacitor از محصولاتی با

خازن جامد 820 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PSG با طول عمر 20000 ساعت

19,000 تومان
خازن جامد 820 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PSG با طول عمر 20000 ساعت . motherboard capacitor از

خازن جامد 150 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PSG با طول عمر 20000 ساعت

7,000 تومان
خازن جامد 150 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PSG با طول عمر 20000 ساعت . motherboard capacitor از

خازن جامد 560 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PSG با طول عمر 20000 ساعت

17,500 تومان
خازن جامد 560 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PSG با طول عمر 20000 ساعت . motherboard capacitor از