در حال نمایش 10 نتیجه

خازن 680 میکرو فاراد 63 ولت نیچیکون ژاپن سری PW استاندارد بالا و لانگ لایف

15,000 تومان
خازن 680 میکرو فاراد 63 ولت نیچیکون ژاپن سری PW استاندارد بالا و لانگ لایف ویژگیهای کلیدی سری PW ابعاد

خازن 680 میکرو فاراد 80 ولت نیچیکون ژاپن سری PW استاندارد بالا و لانگ لایف

17,000 تومان
خازن 680 میکرو فاراد 80 ولت نیچیکون ژاپن سری PW استاندارد بالا و لانگ لایف ویژگیهای کلیدی سری PW ابعاد

خازن 2200 میکرو فاراد 63 ولت نیچیکون ژاپن سری PW استاندارد بالا و لانگ لایف

38,000 تومان
خازن 2200 میکرو فاراد 63 ولت نیچیکون ژاپن سری PW استاندارد بالا و لانگ لایف ویژگیهای کلیدی سری PW ابعاد

خازن 22 میکرو فاراد 100 ولت نیچیکون ژاپن سری PW استاندارد بالا و لانگ لایف

2,100 تومان
خازن 22 میکرو فاراد 100 ولت نیچیکون ژاپن سری PW استاندارد بالا و لانگ لایف . ویژگیهای کلیدی این سری

خازن 1800 میکرو فاراد 25 ولت نیچیکون ژاپن سری PW استاندارد بالا و لانگ لایف

10,000 تومان
خازن 1800 میکرو فاراد 25 ولت نیچیکون ژاپن سری PW استاندارد بالا و لانگ لایف . ویژگیهای کلیدی این سری

خازن 330 میکرو فاراد 10 ولت نیچیکون ژاپن سری PW با استاندارد بالا و لانگ لایف

1,000 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 10 ولت نیچیکون ژاپن سری PW با استاندارد بالا و لانگ لایف ویژگیهای کلیدی این سری

خازن 180 میکرو فاراد 63 ولت نیچیکون ژاپن سری PW با استاندارد بالا و لانگ لایف

4,000 تومان
خازن 180 میکرو فاراد 63 ولت نیچیکون ژاپن سری PW با استاندارد بالا و لانگ لایف . ویژگیهای کلیدی این

خازن 1 میکرو فاراد 50 ولت نیچیکون ژاپن سری PW با استاندارد بالا و لانگ لایف

250 تومان
خازن 1 میکرو فاراد 50 ولت نیچیکون ژاپن سری PW با استاندارد بالا و لانگ لایف . ویژگیهای کلیدی این

خازن 1000 میکرو فاراد 63 ولت نیچیکون ژاپن سری PW با استاندارد بالا مناسب منابع تغذیه

23,000 تومان
خازن 1000 میکرو فاراد 63 ولت نیچیکون ژاپن سری PW با استاندارد بالا مناسب منابع تغذیه . ویژگیهای کلیدی این

خازن 470 میکرو فاراد 25 ولت نیچیکون ژاپن سری PW با استاندارد بالا مناسب منابع تغذیه

2,500 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 25 ولت نیچیکون ژاپن سری PW با استاندارد بالا مناسب منابع تغذیه . ابعاد خازن 10