در حال نمایش 11 نتیجه

خازن پلیمر جامد 820 میکرو فاراد 6.3 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR

20,000 تومان
خازن پلیمر جامد 820 میکرو فاراد 6.3 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 180 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR

12,000 تومان
خازن پلیمر جامد 180 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 330 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR

22,000 تومان
خازن پلیمر جامد 330 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 470 میکرو فاراد 10 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR

19,000 تومان
خازن پلیمر جامد 470 میکرو فاراد 10 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 1500 میکرو فاراد 6.3 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR

23,000 تومان
خازن پلیمر جامد 1500 میکرو فاراد 6.3 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 680 میکرو فاراد 4 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR

19,000 تومان
خازن پلیمر جامد 680 میکرو فاراد 4 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 820 میکرو فاراد 2.5 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR

14,000 تومان
خازن پلیمر جامد 820 میکرو فاراد 2.5 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 330 میکرو فاراد 10 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR

17,000 تومان
خازن پلیمر جامد 330 میکرو فاراد 10 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 39 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR

6,000 تومان
خازن پلیمر جامد 39 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 220 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR

15,500 تومان
خازن پلیمر جامد 220 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR . خازنی از نوع SMD

خازن پلیمر جامد 100 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR

9,000 تومان
خازن پلیمر جامد 100 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PXE و Super low ESR . خازنی از نوع SMD