نمایش 1–12 از 15 نتیجه

خازن جامد 330 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP

7,000 تومان
خازن جامد 330 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 82 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP

3,000 تومان
خازن جامد 82 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 180 میکرو فاراد 16 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP

7,000 تومان
خازن جامد 180 میکرو فاراد 16 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 470 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP

5,000 تومان
خازن جامد 470 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن پلیمری 100 میکرو فاراد 20 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP

9,500 تومان
خازن پلیمری 100 میکرو فاراد 20 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن سالید 330 میکرو فاراد 4 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP

4,500 تومان
خازن سالید 330 میکرو فاراد 4 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن پلیمری 6.8 میکرو فاراد 25 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP

3,000 تومان
خازن پلیمری 6.8 میکرو فاراد 25 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 100 میکرو فاراد 4 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP

3,000 تومان
خازن جامد 100 میکرو فاراد 4 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 82 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP

2,800 تومان
خازن جامد 82 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 150 میکرو فاراد 16 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP

6,500 تومان
خازن جامد 150 میکرو فاراد 16 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 39 میکرو فاراد 16 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP

3,000 تومان
خازن جامد 39 میکرو فاراد 16 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 330 میکرو فاراد 10 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP

7,500 تومان
خازن جامد 330 میکرو فاراد 10 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEP . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد