در حال نمایش 9 نتیجه

خازن جامد 56 میکرو فاراد 25 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF

4,000 تومان
خازن جامد 56 میکرو فاراد 25 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 330 میکرو فاراد 25 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF

14,000 تومان
خازن جامد 330 میکرو فاراد 25 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 39 میکرو فاراد 35 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF

6,000 تومان
خازن جامد 39 میکرو فاراد 35 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 390 میکرو فاراد 20 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF

12,000 تومان
خازن جامد 390 میکرو فاراد 20 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 180 میکرو فاراد 25 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF

10,000 تومان
خازن جامد 180 میکرو فاراد 25 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 68 میکرو فاراد 32 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF

7,300 تومان
خازن جامد 68 میکرو فاراد 32 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 120 میکرو فاراد 35 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF

18,000 تومان
خازن جامد 120 میکرو فاراد 35 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 120 میکرو فاراد 20 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF

9,000 تومان
خازن جامد 120 میکرو فاراد 20 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد