نمایش 1–12 از 16 نتیجه

خازن سیلور میکا 150 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

25,000 تومان
خازن سیلور میکا 150 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا سیلور میکا خازنهایی با ثبات

خازن سیلور میکا 8.2 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

27,000 تومان
خازن سیلور میکا 8.2 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا. سیلور میکا خازنهایی با ثبات

خازن سیلور میکا 240 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

22,000 تومان
خازن سیلور میکا 240 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 43 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

25,000 تومان
خازن سیلور میکا 43 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 68 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

16,000 تومان
خازن سیلور میکا 68 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 60 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

16,000 تومان
خازن سیلور میکا 60 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 470 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

25,000 تومان
خازن سیلور میکا 470 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا سیلور میکا خازنهایی با ثبات

خازن سیلور میکا 110 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

14,000 تومان
خازن سیلور میکا 110 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا سیلور میکا خازنهایی با ثبات

خازن سیلور میکا 180 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

18,000 تومان
خازن سیلور میکا 180 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا سیلور میکا خازنهایی با ثبات

خازن سیلور میکا 30 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

15,000 تومان
خازن سیلور میکا 30 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا سیلور میکا خازنهایی با ثبات

خازن سیلور میکا 47 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

15,000 تومان
خازن سیلور میکا 47 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا سیلور میکا خازنهایی با ثبات

خازن سیلور میکا 470 نانو فاراد 600 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

750,000 تومان
خازن سیلور میکا 470 نانو فاراد 600 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با