نمایش 1–12 از 15 نتیجه

خازن تاپ گرید 2200 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

45,000 تومان
خازن تاپ گرید 2200 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) خازن های فای و لذت موسیقی !

خازن های گرید 4.7 میکرو فاراد 25 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

2,000 تومان
خازن های گرید 4.7 میکرو فاراد 25 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) خازن های فای و لذت موسیقی !

خازن های گرید 10 میکرو فاراد 35 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

3,500 تومان
خازن های گرید 10 میکرو فاراد 35 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . ELNA STARGET 10UF 35V FOR AUDIO

خازن های گرید 2000 میکرو فاراد 25 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

41,000 تومان
خازن های گرید 2000 میکرو فاراد 25 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 2200 میکرو فاراد 35 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

120,000 تومان
خازن های گرید 2200 میکرو فاراد 35 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 10 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

2,000 تومان
خازن های گرید 10 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 220 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

11,000 تومان
خازن های گرید 220 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 4700 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

45,000 تومان
خازن های گرید 4700 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 470 نانو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

4,000 تومان
خازن های گرید 470 نانو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 10000 میکرو فاراد 35 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

325,000 تومان
خازن های گرید 10000 میکرو فاراد 35 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 47 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

3,500 تومان
استفاده از کاغذ الکترولیتی کامپوزیتی مخصوص برای کاهش اعوجاج !

خازن های گرید 1000 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

150,000 تومان
خازن های گرید 1000 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . خازن های فای و لذت موسیقی