در حال نمایش 10 نتیجه

خازن جامد 470 میکرو فاراد 25 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه

15,000 تومان
خازن جامد 470 میکرو فاراد 25 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه محصول مشترک UNICON ژاپن و

خازن جامد 220 میکرو فاراد 35 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه

15,000 تومان
خازن جامد 220 میکرو فاراد 35 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه محصول مشترک UNICON ژاپن و

خازن جامد 47 میکرو فاراد 50 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه

10,000 تومان
خازن جامد 47 میکرو فاراد 50 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه محصول مشترک UNICON ژاپن و

خازن جامد 1200 میکرو فاراد 25 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه

55,000 تومان
خازن جامد 1200 میکرو فاراد 25 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه . محصول مشترک UNICON ژاپن

خازن جامد 220 میکرو فاراد 25 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه

9,000 تومان
خازن جامد 220 میکرو فاراد 25 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه . محصول مشترک UNICON ژاپن

خازن جامد 470 میکرو فاراد 50 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه

80,000 تومان
خازن جامد 470 میکرو فاراد 50 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه . محصول مشترک UNICON ژاپن

خازن جامد 1200 میکرو فاراد 16 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه

19,000 تومان
خازن جامد 1200 میکرو فاراد 16 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه . محصول مشترک UNICON ژاپن

خازن جامد 220 میکرو فاراد 35 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه

14,500 تومان
خازن جامد 220 میکرو فاراد 35 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه . محصول مشترک UNICON ژاپن

خازن جامد 470 میکرو فاراد 35 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه

29,000 تومان
خازن جامد 470 میکرو فاراد 35 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه . محصول مشترک UNICON ژاپن

خازن جامد 1000 میکرو فاراد 35 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه

90,000 تومان
خازن جامد 1000 میکرو فاراد 35 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه . محصول مشترک UNICON ژاپن