نمایش 1–12 از 13 نتیجه

خازن 330 میکرو فاراد 16 ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین

2,000 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین. ویژگی سری UUD امپدانس بسیار پایین

خازن 220 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین

1,900 تومان
خازن 220 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین . ویژگی سری uud امپدانس بسیار

خازن 220 میکرو فاراد 25 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین

3,000 تومان
خازن 220 میکرو فاراد 25 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین. ویژگی سری uud امپدانس بسیار پایین

خازن 470 میکرو فاراد 25 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین

3,900 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 25 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین. ویژگی سری uud امپدانس بسیار پایین

خازن 470 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین

2,300 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین . ویژگی سری uud امپدانس بسیار

خازن 330 میکرو فاراد 35 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین

4,500 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 35 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین . ویژگی سری uud امپدانس بسیار

خازن 100 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین

1,500 تومان
خازن 100 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین . ویژگی سری uud امپدانس بسیار

خازن 68 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین

1,500 تومان
خازن 68 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین . ویژگی سری uud امپدانس بسیار

خازن 22 میکرو فاراد 50 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین

1,500 تومان
خازن 22 میکرو فاراد 50 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین . ویژگی سری uud امپدانس بسیار

خازن 33 میکرو فاراد 50 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین

1,700 تومان
خازن 33 میکرو فاراد 50 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین . ویژگی سری uud امپدانس بسیار

خازن 47 میکرو فاراد 35 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین

2,400 تومان
خازن 47 میکرو فاراد 35 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین ویژگی سری uud امپدانس بسیار پایین

خازن 100 میکرو فاراد 6.3 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین

700 تومان
خازن 100 میکرو فاراد 6.3 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین . ویژگی سری uud امپدانس بسیار